Contact

Prof. Dr. Katalin LIGETI
Doyen de la Faculté de Droit, d'Économie et de Finance Professeur en Droit

Universität Luxemburg

Fakultät für Recht, Wirtschaftswissenschaften und Finanzwirtschaft
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg

Telefon (+352) 46 66 44 6887
Büro Weicker Site, C213
E-Mail
Webseite http://staff.uni.lu/katalin.ligeti