Dokumente zum Herunterladen  
X
LEAFLET FOR DOWNLOAD
Nos formations bachelor - brochure
Le descriptif des cours

Bachelor en Cultures Européennes - Lëtzebuerger Linguistik a Literatur

De Programm vun der Luxemburgistik ass integrale Bestanddeel vum Bachelor en Cultures Européennes. Dat huet en Afloss op d’Programmstruktur an d’Choixen, déi sech Iech bidden. Et ass deemno wichteg, d’Informatiounen, déi Äert Studiejoer (dat akadeemescht Joer, an deem Dir Äere BCE-Studium ugefaangen hutt) betreffen, genau unzekucken.

Der Studiengang Luxemburgische Linguistik und Literatur ist integraler Bestandteil des Bachelor en Cultures Européennes. Dies beeinflusst die Struktur des Studienprogramms sowie die Wahl der Ihnen zur Verfügung stehenden Kurse. Beachten Sie daher die Informationen, die das Jahr ihres Studienbeginns betreffen (das akademische Jahr, in dem Sie Ihr Studium begonnen haben).

Studiejoer 2022  - 2023 / Studienjahr 2022 - 2023

Programmstruktur/ Vorlesungsverzeichnis

Den Organigramm an d’Modulstruktur hëllefen Iech, déi verschidden Etappe vun Ärem Studium ze plangen:
Das Organigramm und die Modulstruktur sollen Ihnen bei der Planung ihres Studiums behilflich sein:

 

Semester 2 (Summer 2022-2023)

Vorl. (hours)Übung (hours)ECTS
TOTAL (mandatory / optional) 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Literaturgeschicht: eng thematesch a vertikal Approche
[BCE-206]
I. Literatur I26 4
Grammaire I (Morphologie)
[BCE-207]
II. Linguistik I28 4 4
Sprooch an den neie Medien
[BCE-208]
III. Soziolinguistik I26 4
Sociolinguistics Methods and Analysis
[BCE-221]
IV. Analys a Methoden I26 4
Histoire luxembourgeoise transnationale II - Transnationale Luxemburger Geschichte II
[BCE-135]
V. Geschicht28 4

Semester 3 (Winter 2023-2024)

Vorl. (hours)Übung (hours)ECTS
TOTAL (mandatory / optional) 0 / 0 0 / 0 0 / 0
??Literaturfeld: Akteuren an Institutiounen?
[BCE-252]
??VI. Literatur II?26 4
Aféierung an de lëtzebuergesche Sazbau
[BCE-253]
??VII. Linguistik II?26 4
??Variatiounslinguistik?
[BCE-254]
??VII. Linguistik II?28 4
??Sproochdidaktik: Methoden a Praxis?
[BCE-255]
VIII. Didaktik I28 3
Thinking about Language Diversity
[BCE_EU-1]
  (optional)
EU1: Virliesungsreien26 8
Thinking about Language Diversity
[BCE_EU-1]
  (optional)
EU2: D'Originnen vum modernen Europa26 8
Histoire ancienne: Les christianismes antiques en contexte
[BCE-54]
  (optional)
EU2: D'Originnen vum modernen Europa28 4
Introduction to computational Text Analysis and Text Interpretation
[BCE_EU-139]
  (optional)
EU6: Kultur a Gesellschaft28 6
Introduction to computational Text Analysis and Text Interpretation
[BCE_EU-139]
  (optional)
EU8: Professionaliséierungsmodule - Beräich Enseignement28 6