Karl Hampel

Karl Hampel

Doctoral researcher

Fakultät oder Zentrum Fakultät für Geisteswissenschaften, Erziehungswissenschaften und Sozialwissenschaften
Department Fachbereich Geisteswissenschaften
Postadresse Université du Luxembourg
2, Avenue de l'Université
L-4365 Esch-sur-Alzette
E-Mail