Missioun / Leitbild

(deutsche Version siehe unten)

Institut fir lëtzebuergesch Sprooch- a Literaturwëssenschaft op der Universitéit Lëtzebuerg

Eis Aufgaben a Virstellungen

D’Equipe vum Labo fir lëtzebuergesch Sprooch- a Literaturwëssenschaft erfuerscht

 • d’Sproochstruktur vum Lëtzebuergeschen a vu senger Variatioun
 • d’Relatioun tëscht Sprooch a Gesellschaft a Lëtzebuerg an an der Groussregioun
 • d‘Kennzeechen an d’Entwécklung vun der Lëtzebuerger Literatur resp. de Lëtzebuerger Literaturen am Spannungsfeld vun deene méi Sproochen a Kulturen
 • d’Lëtzebuerger Literatur(en) bezunn op literaturtheoretesch an -ästhetesch Discoursen.

Si geet hir Fuerschungsgéigestänn esouwuel aus enger eenzelsproochlecher wéi och aus enger kontrastiver/ komparatistescher Perspektiv un an uerdent sech an international Diskussiounszesummenhäng an. Zentral Aspekter beréieren ënner anerem:

 • d’Grammaire
 • de Sproochkontakt
 • d’Variatiounslinguistik
 • d’Méisproochegkeetsfuerschung
 • d’Interkulturalitéitsfuerschung
 • d’Kultur- an Literaturgeschichtsfuerschung
 • d’Literaturtheorie

D’Fuerschungsresultater ginn national wéi international publizéiert an diskutéiert, si fléissen an an déi universitär Léier a ginn och fir eng breed interesséiert Ëffentlechkeet opgemaach (http://infolux.uni.lu).

Dës jonk Disziplin gëtt de Studenten a Studentinne vun Ufank un Abléck an aktuell Projeten a gëtt hinnen d’Méiglechkeet, am Kader vun Ofschlossaarbechten un der Grondlagen- an der ugewannter Fuerschung matzewierken.

Ënner dem Lëtzebuergesche versti mer déi Sprooch, déi sech historesch aus dem westmuselfränkeschen Dialektkontinuum forméiert an emanzipéiert huet an duerno mat der politescher a gesellschaftlecher Entwécklung zënter der Mëtt vum 19.Joerhonnert eng ëmmer méi grouss sproochstrukturell a soziolinguistesch Eegestännegkeet erlaangt huet. Obwuel et eng ‚kleng‘ Sprooch ass, kann d’Lëtzebuergescht weder als Minoritéitssprooch nach als eng Sprooch, déi a Gefor wier bezeechent ginn. Agebett an déi offiziell Dräisproochegkeet vum Land beweegt sech d’Lëtzebuergescht zesumme mat de weidere Verwaltungssproochen Däitsch a Franséisch a komplexe Bezéiungen, déi mat dem Term ‚Triglossie‘ (oder ‚Polyglossie‘, wann ee weider Kontaktsprooche wéi z.B. d’Portugisescht, d’Italienescht oder d’Englescht mat consideréiert) just an Usätz erfaasst kënne ginn.

Déi Lëtzebuerger Literatur, déi am Fokus vun eiser Fuerschung steet, geet vun den Ufäng vum fréien 19. Joerhonnert bis haut. Dat relativ spéit Opkomme vun dëser Literatur an hire meeschtens däitschen oder franséische Referenzkader huet am Laf vun hirer Entwécklung komplex Positionéierungen ervirgeruff, déi awer spéitstens zënter den 1980er Joren an aner Richtunge weidergeduecht ginn: Sou ass et virun allem dem dräisproochege Charakter vun der Lëtzebuerger Literatur geschëlt, datt an der Vergaangenheet Debatten iwwer déi national Zougehéiregkeet vun der Literatur opkomm sinn, déi awer haut ëmmer méi duerch Diskussiounen iwwer hir inter- an transkulturell Charakteristiken ofgeléist ginn. Vun aktueller Relevanz sinn och Froen no de Bezéiungen tëscht de Literaturen zu Lëtzebuerg souwéi no der Charakteriséierung vun dëser nationaler Literatur als Regionalliteratur an/ oder als eng vun deenen ‚klenge‘ Literature vun Europa.

Struktur a Variatioun vum Lëtzebuergeschen

D’Lëtzebuergescht gëtt esouwuel a sech eegestänneg wéi och kontrastiv zu aneren europäesche Sproochen ënnersicht. Laangfristegt Zil ass et, d’Grondlage fir eng Beschreiwung vum lëtzebuergesche Sproochsystem a Sproochgebrauch (ë.a. Phonetik/ Phonologie, Orthographie, Morphologie, Syntax, Lexik, Phraseologie, Onomastik) auszebauen an op eng zolidd empiresch wéi theoretesch Basis ze stellen. An där noutwenneg variatiounslinguistescher Perspektiv ginn déi regional, medial, sozial a fonktional Aflëss op a Conditioune fir d‘Lëtzebuergescht genee sou erfuerscht wéi d’Dynamik vun der Sproochgeschicht (ë.a. Entwécklung vum Sproochsystem a Sproochstandardiséierung).

D’Verhältnes vu Sprooch a Gesellschaft a Lëtzebuerg

De Fokus vun der Soziolinguistik läit op Froestellunge vun der Sproochwiel, der Sproochpolitik, de Sproochwäerter an de Sproochideologien. Mat der Hëllef vu qualitativen a quantitative Methode steet d’Sproochverhalen vu soziale Gruppen am Zentrum vum Intressi, fir engersäits Ablécker an d’Fonktiounsberäicher vum Lëtzebuergeschen an der Méisproochegkeet ze kréien (z.B. op der Aarbechtsplaz, an der Schoul, an de Massemedien, op Facebook), awer och fir den Discours vun de ‚legitimme Sproochen‘ (am Sënn vum Bourdieu) ze rekonstruéieren. Doriwwer eraus gëtt iwwer Code-switching a Code-mixing esouwéi Sproochkontaktsituatioune gefuerscht. E weidert Intressi läit am Beräich vun der Literacy-Fuerschung, wou engersäits de Sproochechoix beim Liesen a Schreiwen a verschiddene Liewensberäicher (wéi z.B. Schoul, doheem, Aarbecht asw.) ënnersicht gëtt an anerersäits d’Motivatioune fir dëse Choix erkläert ginn.

Kennzeechen an Entwécklung vun der Lëtzebuerger Literatur am Spannungsfeld vu méi Sproochen a Kulturen

Zu de Kennzeeche vun der Lëtzebuerger Literatur, där hir Verankerung am Spannungsfeld vu verschiddene Sproochen a Kulture läit, zielen net nëmmen d’Sproochendiversitéit an déi mat hir verbonne kulturell Affiliatiounsprozesser. De (nationale) Literaturdiscours befaasst sech mat Iwwerleeunge vun der Konstituéierung vun de Lëtzebuerger Literatur(en), mat den Entwécklungsphasen wéi och mat der Dialektik tëschent dem Eegenen an dem Friemen. Doru gekoppelt ass meeschtens och d’Fro, ob et haut méi sënnvoll erschéngt, vun enger Literatur an dräi Sproochen ze schwätzen oder awer vun dräi getrennte Literaturen. Wou awer wieren dann déi dräi Literaturen an englescher, italienescher a spuenescher Sprooch, déi och ëmmer méi opkommen, unzesidelen?

Am Beräich vun der Literaturgeschichtsschreiwung stinn Analysen iwwer d’Literaturfeld a Lëtzebuerg, iwwer déi méisproocheg Spezifizitéit souwéi iwwer d‘Standuertbestëmmung an déi sprooochlech-kulturell Veruertung vun de Lëtzebuerger Literaturen am Zentrum vun eiser Fuerschung. Dës kann a wëll sech net aleng un engem nationalliterareschen Discours orientéieren a bezitt sech dowéinst am selwechte Mooss op déi zäitgenëssesch Discourse vun der Inter- an Transkulturalitéit.

Literaturtheoretesch an -ästhetesch Analysen

An eisem Intressi läit och d’Erfuerschung vun internationale literaturästheteschen Aflëss a vun ënnerschiddlechen Entwécklungsstrategien an eenzelne Gattungen. En zousätzleche Schwéierpunkt ass d’Analys vun der Literatur am Kader vu literaturtheoreteschen Discoursen, fir iwwer dee Wee innovativ Interpretatiounen, déi sech un der internationaler Fuerschung orientéieren, ze encouragéieren. Detailléiert Themen- a Motivstudien an Aarbechten iwwer Narratologie, Ästhetik a Poetik sinn e weidert Uleies vun dësem Fuerschungsgebitt. Komparatistesch, discoursiwwergräifend an interdisziplinär Methoden sinn heifir de Referenzkader.

Offer an der universitärer Léier

Duerch déi zwee Studieprogrammer, déi ugebuede ginn – Master académique ‚Langues, cultures et médias – Lëtzebuerger Studien’ (zënter 2009) a Formation continue ‚Lëtzebuerger Sprooch a Kultur’ (zënter 2007) – gëtt d’Reflexioun iwwer d‘Lëtzebuergescht an iwwer d’Sproochesituatioun encouragéiert fir op déi komplex Aarbechtswelt virzebereeden.

deutsche Version

Laboratoire für luxemburgische Sprach- und Literaturwisseschaft an der Universität Luxemburg

Leitbild

Das Team der Luxemburgistik im Laboratoire für luxemburgische Sprach- und Literaturwissenschaft widmet sich der Erforschung

 • der Sprachstruktur des Luxemburgischen und seiner Variation
 • des Verhältnisses von Sprache und Gesellschaft in Luxemburg und der Großregion
 • der Merkmale und der Entwicklung der Luxemburger Literatur(en) im Spannungsfeld mehrerer Sprachen und Kulturen
 • der Luxemburger Literatur(en) im Rückgriff auf literaturtheoretische und –ästhetische Diskurse.

Sie nähert sich ihren Forschungsgegenständen sowohl aus einzelsprachlicher als auch aus kontrastiv/komparatistischer Perspektive und ordnet sich in internationale Diskussionszusammenhänge ein. Zentrale Aspekte betreffen u.a.:

 • Grammatik
 • Sprachkontakt
 • Variationslinguistik
 • Mehrsprachigkeitsforschung
 • Interkulturalitätsforschung
 • Kultur- und Literaturgeschichtsforschung
 • Literaturtheorie

Die Forschungsergebnisse werden national wie international publiziert und diskutiert, fließen ein in die universitäre Lehre und werden einer breiten interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt (http://infolux.uni.lu).

Diese junge Disziplin gewährt Studierenden von Beginn an Einblicke in aktuelle Projekte und bietet die Möglichkeit, im Rahmen von Abschlussarbeiten an der Grundlagen- und angewandten Forschung mitzuwirken.

Unter Luxemburgisch verstehen wir diejenige Sprache, die sich historisch aus dem westmoselfränkischen Dialektkontinuum herausgebildet und emanzipiert hat und infolge der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung ab der Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmend sprachstrukturelle und soziolinguistische Eigenständigkeit erlangte. Obwohl eine Kleinsprache kann das Luxemburgische weder als Minderheitensprache noch als bedrohte Sprache bezeichnet werden.  Eingebettet in die offizielle Dreisprachigkeit des Landes bewegt sich das Luxemburgische zusammen mit den weiteren Amtssprachen Deutsch und Französisch in einem komplexen Beziehungsgeflecht, das mit dem Terminus ‘Triglossie’ (oder ‘Polyglossie’, wenn man weitere Kontaktsprachen wie z.B. Portugiesisch, Italienisch oder Englisch mit berücksichtigt) nur ansatzweise erfasst werden kann.

Die Luxemburger Literatur im Mittelpunkt unserer Forschung reicht von ihren Anfängen im frühen 19. Jh. bis heute. Das verspätete Entstehungsmoment dieser Literatur sowie ihr meist deutsch oder französischer Referenzrahmen hat im Laufe ihrer Entwicklung zu komplexen Positionierungsversuchen geführt, die aber spätestens seit den 1980er Jahren in andere Richtungen weitergedacht werden: So ist es vor allem dem dreisprachigen Charakter der Luxemburger Literatur geschuldet, dass in der Vergangenheit Debatten über die national-kulturelle Zugehörigkeit der Literatur aufkamen, die aber heute zusehends durch Diskussionen über ihre inter- und transkulturellen Prozesse und Merkmale abgelöst werden. Von aktueller Prägnanz sind auch Fragen nach den Beziehungen zwischen den Literaturen Luxemburgs sowie nach der Kategorisierung dieser nationalen Literatur als Regionalliteratur und/oder als eine der „kleinen“ Literaturen Europas.

Struktur und Variation des Luxemburgischen

Das Luxemburgische wird sowohl in sich eigenständig aber auch kontrastiv zu anderen europäischen Sprachen untersucht. Langfristiges Ziel ist es, die Grundlagen für eine Beschreibung des luxemburgischen Sprachsystems und Sprachgebrauchs (u.a. Phonetik/Phonologie, Orthographie, Morphologie, Syntax, Lexik, Phraseologie, Onomastik) auszubauen und auf eine solide empirische wie theoretische Basis zu stellen. In der notwendigen variationslinguistischen Perspektive wird das regionale, mediale, soziale und funktionale Bedingungsgefüge des Luxemburgischen ebenso erforscht wie die Dynamik der Sprachgeschichte (u.a. sprachsystematische Entwicklung und Sprachstandardisierung).

Das Verhältnis von Sprache und Gesellschaft in Luxemburg

Der Fokus der Soziolinguistik liegt auf Fragestellungen der Sprachwahl der Sprachenpolitik, der Sprachwerte und Sprachideologien. Mit Hilfe von qualitativen und quantitativen Methoden steht das Sprachverhalten von sozialen Gruppen im Zentrum des Interesses, um einerseits Einblicke in die Funktionsbereiche des Luxemburgischen in der Mehrsprachigkeit zu erhalten (z.B. am Arbeitsplatz, in der Schule, in den Massenmedien, auf Facebook) aber auch um den Diskurs der ‚legitimen Sprache(n)’ (im Sinne Bourdieus) zu rekonstruieren. Darüber hinaus wird zu code-switching und code-mixing in Sprachkontaktsituationen geforscht. Weiteres Interesse liegt in der Literacy-Forschung, wo die Sprachwahl und ihre Motivationen beim Lesen und Schreiben in verschiedenen Kontexten (z.B. Schule, zu Hause, am Arbeitsplatz) untersucht wird.

Merkmale und Entwicklung der Luxemburger Literatur im Spannungsfeld mehrerer Sprachen und Kulturen

Zu den Merkmalen der Luxemburger Literatur, deren Begründungsmoment im Spannungsfeld zwischen verschiedenen Sprachen und Kulturen liegt, zählen nicht nur ihre Sprachenvielfalt und die mit ihr verbundenen kulturellen Affiliationsprozesse. Der (nationale) Literaturdiskurs befasst sich sowohl mit Überlegungen zur Konstituierung der Luxemburger Literatur(en) und deren Entwicklungsphasen als auch mit der Dialektik zwischen dem Eigenen und dem Fremden. Daran gekoppelt ist meist auch die Frage, ob es heute sinnvoller scheint, von einer Literatur in drei Sprachen zu sprechen oder aber von drei getrennten Literaturen. Wo jedoch wären demnach die zusehends aufkommenden Literaturen in englischer, italienischer und spanischer Sprache anzusiedeln?

Analysen zum Literaturfeld in Luxemburg, zum multilingualen Spezifikum sowie  Fragen nach der Standortbestimmung und sprachlich-kulturellen Verortung der Luxemburger Literatur(en) stehen im Mittelpunkt unserer Forschung im Bereich der Literaturgeschichtsschreibung. Diese kann und will sich nicht allein an einem nationalliterarischen Diskurs orientieren und bezieht sich daher im gleichen Masse auf die zeitgenössischen Diskurse der Inter- und Transkulturalität.

Literaturtheoretische und –ästhetische Analysen

Zu unseren Interessensfeldern gehört auch die Erforschung internationaler literaturästhetischer Einflüsse und unterschiedlicher Entwicklungsstrategien einzelner Gattungen. Ein zusätzlicher Schwerpunkt ist die Analyse der Literatur unter Verwendung literaturtheoretischer Diskurse, zur Förderung innovativer Interpretationen, die sich an der internationalen Forschung orientieren. Detaillierte Themen- wie Motivstudien und Arbeiten zur Narratologie, Ästhetik und Poetik sind ein weiteres Anliegen dieses Forschungsgebietes. Komparatistische, diskursübergreifende und interdisziplinäre Herangehensweisen an die hiesige Literatur bilden hierzu den methodischen Referenzrahmen.

Universitäres Lehrangebot

Durch die beiden angebotenen Studienprogramme – Master académique ‚Langues, cultures et médias – Lëtzebuerger Studien’ (seit 2009) und Formation continue ‚Lëtzebuerger Sprooch a Kultur’ (seit 2007) – wird u.a. die Reflexion über Luxemburgisch und die Sprachensituation als Vorbereitung auf die komplexe Arbeitswelt gefördert.

Das Team der Luxemburgistik, Juli 2011