Dokumente zum Herunterladen  
X
LEAFLET FOR DOWNLOAD
Nos formations bachelor - brochure

Bachelor en Cultures Européennes - Lëtzebuerger Linguistik a Literatur

De Programm vun der Luxemburgistik ass integrale Bestanddeel vum Bachelor en Cultures Européennes. Dat huet en Afloss op d’Programmstruktur an d’Choixen, déi sech Iech bidden. Et ass deemno wichteg, d’Informatiounen, déi Äert Studiejoer (dat akadeemescht Joer, an deem Dir Äere BCE-Studium ugefaangen hutt) betreffen, genau unzekucken.

Der Studiengang Luxemburgische Linguistik und Literatur ist integraler Bestandteil des Bachelor en Cultures Européennes. Dies beeinflusst die Struktur des Studienprogramms sowie die Wahl der Ihnen zur Verfügung stehenden Kurse. Beachten Sie daher die Informationen, die das Jahr ihres Studienbeginns betreffen (das akademische Jahr, in dem Sie Ihr Studium begonnen haben).

Studiejoer 2022  - 2023 / Studienjahr 2022 - 2023

Programmstruktur/ Vorlesungsverzeichnis

Den Organigramm an d’Modulstruktur hëllefen Iech, déi verschidden Etappe vun Ärem Studium ze plangen:
Das Organigramm und die Modulstruktur sollen Ihnen bei der Planung ihres Studiums behilflich sein:

 

Semester 1 (Winter 2022-2023)

Vorl. (hours)Übung (hours)ECTS
TOTAL (mandatory / optional) 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Aféierung an d'Lëtzebuerger Literaturgeschicht (Virliesungsrei)
[BCE-200]
I. Literatur I28 4
Lëtzebuergesch Orthographie: Theorie & Praxis
[BCE-202]
II. Linguistik I28 4
Aféierung an d'linguistesch Luxemburgistik (Virliesungrei)
[BCE-201]
II. Linguistik I28 4
Aféierung an d'Soziolinguistik
[BCE-203]
III. Soziolinguistik I26 4
Literaresch Textanalys an Textinterpretatioun
[BCE-209]
IV. Analys a Methoden I28 4